فهرست

گروه اعصاب و روان

     دکـتر فـرزان خیـر خـواه   

   اسـتاد، مـدیـر گـروه روانپـزشـکـی     

  دکـتر آنـژلا حـمـیدیـا    

  استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکـتر سـکینـه جـوادیـان

استادیار, عضو هیئت علمی دانشگاه

  دکـتر رومـینـا حـمـزه پـور     

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه

     دکـتر علـیرضـا عـزیـزی       

              استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه

دکـتر سـوسـن مـوعـودی

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه