فهرست

پیام دکتر سعادت در پی کسب رتبه 1 اعتباربخشی

اندیشه وتلاش خدمتگزاران صدیق هیچگاه از یاد نخواهد رفت"


به این وسیله مراتب تقدیروسپاسمان رااز تلاش وزحمات ارزشمند وصادقانه همکاران عزیزی که با همت وتلاش بی وقفه خویش مارا دررسیدن به اهداف سازمان یاری نموده ودرراه کسب "رتبه یک اعتبار بخشی"صورت گرفته از سوی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی" همواره در کنارمان بوده اند، اعلان داشته واز درگاه ایزد منان توفیقات همگان را درهمه عرصه ها خواستاریم.


"تیم مدیریت ورهبری بیمارستان شهید یحیی نژاد "