فهرست

آزمایشگاه

 

مسئول بخش  :دکتر نوروز علی نوری(دکتری حرفه ای علوم ازمایشگاهی)                           

 

سوپروایزر بخش:سید مجتبی مهدی پور(کارشناش ارشد میکروبیولوژی)                             

 

پرسنل بخش:میثم آقاجانی (کارشناس ارشد ایمونولوژی)                                              

پرسنل بخش:احمد صالحی گتابی (کارشناش ارشد میکروبیولوژی                                    

پرسنل بخش:بهزاد الوندی(کارشناش علوم ازمایشگاهی)

پرسنل بخش: میثم غلام نیا(کارشناش علوم آزمایشگاه)

پرسنل بخش: روح اله شعبان (کارشناش علوم آزمایشگاه)

پرسنل بخش : محمد مفیدیان (کارشناش علوم آزمایشگاهی)

پرسنل بخش : سید عیسی طاهری (کارشناش علوم آزمایشگاه)

پرسنل بخش : میثم کریمیان (کاردان علوم ازمایشگاه)

پرسنل بخش :فهیمه جعفری   (کارشناش ارشد میکروبیولوژی )

پرسنل بخش : زهره اسلام دوست (کارشناش ارشد میکروبیولوژی )

پرسنل بخش : بنت الهدی عزیزی (کاردان علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش : محبوبه علی پور   ( کارشناش میکروبیولوژی)

پرسنل بخش : رامین الوندی ( کاردان آزمایشگاه )

پرسنل بخش : مریم ذاکر عباسیان (کارشناش علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش : مهدی محسنی (کارشناش علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش :  میلاد متولی (کارشناش علوم آزمایشگاهی)

پرسنل بخش : کبری رجب زاده (کارشناش ارشد ایمونولوژی )

پرسنل بخش : فرهاد بوداغی  (کاردان علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش : حمید امین زاده   (کارشناش علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش :  شقایق علی زاده ( کارشناش علوم آزمایشگاهی ) 

پرسنل بخش : فاطمه علی پور (کارشناس علوم آزمایشگاهی )

پرسنل بخش : سودابه بابا نیا  ( کارشناش علوم آزمایشگاهی ) 

پرسنل بخش :  شعبان ابراهیمی    (امور اداری )

پرسنل بخش : ابراهیم خانپور ( خدمات )

پرسنل بخش : خلیل اصفهانی ( خدمات )

پرسنل بخش : تقی تقی پور 

 

 

 

 

 

 

.