فهرست

C.C.U

مسئـول بخـش: دکتـر حسیـن آبـادی (متخصـص قلـب و عـروق)

 

سـر پـرستـار: همـت الله نصـر الـه نـژاد (کـارشنـاس پـرستـاری)