فهرست

اتاق عمل زنان

مسئـول بخـش: دکتـر زینـب پهلـوان (متخصـص زنـان)

 

سـرپـرستـار: سیـده فـرشیـده سـاداتـی (کـارشنـاس پـرستـاری)