فهرست

جراحی زنان

رئیـس بخـش جـراحـی: دکتـر عسکـری نـوربـاران  (متخصـص جـراحـی عمـومـی)

رئیـس بخـش ارتـوپـدی: دکتـر مسعـود نعمتـی  (جـراح متخصـص ارتـوپـدی)

 

 

سـر پـرستـار: ام لیـلا اصغـری هـریکنـده ای (کارشناس پرستاری)

 

پرسنـل بخـش: خـانـم صغـری رمضـان نیـا (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم زینـب مـراد تبـار (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم صـدیقـه رمضـان پـور (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم نغمـه حیـدری (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم معصـومـه رحیمـی (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم زهـرا رازقـی (کارشناس پرستاری)

پرسنـل بخـش: خـانـم رویـا ابـراهیـم پـور (خـدمـات)

پرسنـل بخـش: خـانـم وجیـهه پـور علیجـان (خـدمـات)

پرسنـل بخـش: خـانـم محـدثـه روح پـور (خدمـات)

پرسنـل بخـش: خـانـم زهـرا میـری (خدمـات)

 

بخـش جـراحـی زنـان شامـل 16 تخـت مصـوب، 7 نفـر کارشنـاس، 4 نفـر خـدمـه

 

 

* تجهیـزات بخـش تجهیـزات زنـان *

دستگـاه الکتـرو شـوک

دستگـاه مـانیتـورینـگ پـورتـابـل

دستگـاه ECG

دستگـاه لگـوکـوتـر

دستگـاه سـاکشـن

دستگـاه الکتـرو شـوک

پـالسـی اکسـی متـر انگشتـی

اتـوسکـوپ

لارنگـوسکـوپ

تـرالـی اورژانـس چهـار طبقـه

تخـت بیمـار (16 عـدد)

 

 

 

اا.