فهرست

بخش عفونی

مسئـول بخـش: دکتـر مهـران شکـری (متخصـص عفـونـی)

سـرپـرستـار: کلثـوم خـانلـرزاده (کـارشنـاس پـرستـاری)