فهرست

مصاحبه دکتر پیام سعادت در مورد راه اندازی دستگاه شبیه ساز احیا قلبی ریوی 1402/2/25

دستگاه اموزشی شبیه ساز احیا قلبی ریوی یا سمیلاتور به ارزش 3 میلیلرد ریال با مشارکت موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد ودانشگاه علوم پزشکی بابل خرید وراه اندازی شد.