فهرست

مصاحبه دکتر پیام سعادت در مورد راه اندازی دستگاه شبیه ساز احیا قلبی ریوی 1402/2/25

دستگاه اموزشی شبیه ساز احیا قلبی ریوی یا سمیلاتور به ارزش 3 میلیلرد ریال با مشارکت موسسه خیریه بیمارستان شهید یحیی نژاد ودانشگاه علوم پزشکی بابل خرید وراه اندازی شد.

زایمان بی درد

زایشگاه بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل با برخورداری از پرسنل توانمند ، انجام زایمان طبیعی به روش بی درد را برای تمامی مادران باردار عزیز فراهم نموده است .وهزینه این زایمان بی درد در این مرکز رایگان است .