فهرست

بخش پوست

مسئـول بخـش: دکتـر سـودابـه تیـرگـر (متخصـص پـوسـت و عضـو هیئـت علمـی دانشگـاه)

 

سـرپـرستـار: سیـده طـاهـره رضـازاده (کـارشنـاس پـرستـاری)