فهرست

I.C.U

مسئـول بخـش : دکتـر محمـد قـاسمـی (متخصص بیهـوشـی)

 

سـر پرستـار: مـرضـیه فیـروز فـام  (کارشناس پرستـاری)