فهرست

اورژانس روانپزشکی

مسئـول بخـش: دکتـر فـرزان خیـرخـواه (متخصـص اعصـاب و روان، عضـو هیئـت علمـی)

 

سـرپرستـار: سید محسـن مطهـری (کارشناس پرستـاری)