فرم نظرسنجی همکاران
مشخ?ات فردی
جنسیت *
سابقه کار
سوابق کاریتان را به سال بصورت عدد وارد کنید.
سن
رشته تحصیلی
تحصیلات
میزان تحصیلات خود را مشخص کنید
نوع استخدام *
نوع استخدام خود را مشخص کنید.
پست سازمانی
وضعیت تاهل *
تعداد فرزندان
تعداد فرزندان را بصورت عدد وارد کنید.
وضعیت اشتغال همسر
وضعیت اشتغال همسرتان را وارد کنید.
وضعیت مسکن *
مواد ارزیابی
آیا از اطلاع رسانی و نحوه اجرای نشور حقوق کارمندان در بیمارستان رضایت دارید؟
آیا به واحدی که در آن انجام وظیفه می کنید، علاقه دارید؟
آیا در بخشی که مغول به کار هستید، شایستگی کارمند مورد توجه قرار می گیرد؟
آیا برای ابراز نظرات خود در بخش از آزادی کافی برخوردار هستید؟
آیا از نحوه ارزشیابی ارکنان توسط بیماران رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و برخورد مسئول واحدتان چگونه است؟
میزان رضایت شما از تجهیزات پزشکی واحدتان چگونه است؟
آیا از پیش بینی تدابیر ایمنی خطرات شغلی در واحد خود رضایت دارید؟
آیا از کیفیت و کمیت تغذیه کارکنان این مرکز رضایت دارید؟
آیا از پرداخت به موقع حقوق و مزایا در این مرکز راضی هستید؟
رضایت شما از نحوه اجرای طرح مبتنی بر عملکرد توسط بیمارستان چگونه است؟
میزان رضایت شما از محیط فیزیکی در این مرکز چگونه است؟
آیا از آموزش بدو ورود به بیمارستان (مسائل عمومی، قوانین و مقررات) راضی هستید؟
رضایت شما از آموزش های ضمن خدمت در این مرکز چگونه است؟
میزان رضایت شما از سیستم HIS چگونه است؟
آیا از خدمات رفاهی، ورزش و تفریحی بیمارستان رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از سرویس ایاب و ذهاب مرکز چقدر است؟
رضایت شما از خدمات درمانی از خدمات درمانی ارائه شده به کارکنان بیمارستان چقدر است؟
رضایت شما از تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده برای کارکنان بیمارستان چقدر است؟
آیا از نحوه پاسخگویی رئیس بیمارستان به نیازها و مشکلات خود رضایت دارید؟
آیا از نحوه پاسخگویی مدیر بیمارستان به نیازها و مشکلات خود رضایت دارید؟
آیا از نحوه پاسخگویی مترون بیمارستان به نیازهای خود رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از عملکرد گروه مدیریتی بیمارستان چقدر است؟
میزان رضایت شما از عملکرد سوپروایزر های بالینی بیمارستان چگونه است؟
میزان رضایت شما از امنیت شغلی در این بیمارستان چگونه است؟