فهرست

مراسم تودیع دکتر پیام سعادت ومعارفه دکتر جهانیان

مراسم تودیع ومعارفه دکتر پیام سعادت ودکتر ایمان جهانیان  با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر مظفرپور و همکاران محترم  در سالن همایش بیمارستان برگزار گردید .