فهرست

معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

 

   

               

دکـتر فـرزان خیـر خـواه

سـمت : معاون آمـوزش و پژوهشی                           

رشته و مقطع تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

مرتبه علمی: استاد کامل

 رزومه

پست الـکترونیـکی: ravan.amoozesh@yahoo.com

شمـاره تمـاس:  322291951-011