فهرست

کارگاه ها

                    

 

کارگاه رفرنس نویسی اندنوت ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل  در تاریخ 1402/8/24  واحد توسعه تحقیقات بیمارستان شهید یحیی نژاد برگزار گردید