فهرست

چک لیست ارزیابی ساختار پایان نامه

 

 

چک لیست ارزیابی ساختاری پایان نامه های دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                کد پایان نامه:

عنوان فارسی پایان نامه:

نام و نام خانوادگی استاد داور:                                    تاریخ داوری:                                           امضاء استاد داور:

 

حیطه‏ی مورد داوری

 

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

 

 

 

شیوه نگارش

بلی

خیر

 

تایپ بر روی کاغذ  A4 تک رو

 

 

نوع قلم براي تمام مطالب فارسي به صورت واحد در کل پایاننامه   B mitra و يا B Nazanin و با سایز 14 باشد

 

 

Bold بودن عناوین در كل متن پاياننامه

 

 

نوع قلم برای مطالب انگلیسی

Times new roman با سايز 12

 

 

عدم استفاده از کادر در همه صفحات

 

 

استفاده از سر صفحه یا header با نوع و اندازه قلم مشابه متن (حدود 11- 10 )

 

 

رعایت فاصله‏ي بين سطرها 5/1 سانتی‏متر برای کل متن  ( به جز دو خلاصه فارسي و انگليسي)

 

 

رعایت فاصلهي 3 سانتیمتری حاشیه سمت راست و بالا

 

 

رعایت فاصله‏ي 5/2 سانتیمتری حاشیه سمت چپ و پایین

 

 

 

 

 

حیطه‏ی مورد داوری

 

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

بلی

خیر

 

صفحه روی جلد سمت راست

( فارسی ) وجود موارد روبرو در این صفحه

 

 

 

آرم دانشگاه به ابعاد 25* 25 میلیمتر

 

 

* تمام مطالب اين صفحه با قلم

B mitra و يا  B Nazanin، اندازه  16، Bold  و فاصله بين عبارات 5/1 سانتيمتر باشد

*درصورت جانشدن مطالب در يك صفحه، فاصله بين عبارات به یک سانتيمتر كاهش يابد

*توجه: نوع قلم براي تمام مطالب فارسي به صورت واحد در کل پایاننامه   B mitra و يا

 B Nazanin  باشد

* کلیه مطالب صفحه اول وسط چین باشد.

*در موارد بسیار نادر ، فاصله آرم دانشگاه با خطوط پائین تر کمتر

می شود.

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام دانشکده

 

 

پایان نامه براي دریافت درجه

(مقطع و رشته تحصیلی)

 

 

عنوان

 

 

استاد یا اساتید راهنما (بدون ذکر عناوین اضافی به غیر از دکتر) به همراه رتبه علمی و گروه آموزشی

 

 

استاد یا اساتید مشاور

(بدون ذکر عناوین اضافی به غیر از دکتر)

به همراه رتبه علمی و گروه آموزشی

 

 

نگارش

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 

شماره ثبت پایان نامه در سمت راست

 

 

ماه (به حروف) و سال دفاع (هجری شمسی)

در سمت چپ

 

 

صفحه سفید

(آستر بدرقه)

 

 

 

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

 

صفحه آرایی ساده و بدون تزئینات و کادر در صفحه بسم الله

 

 

صفحه عنوان فارسی

 

كاملا مشابهي صفحه روی جلد سمت راست (فارسی) باشد

 

 

صفحه تقدیر و تشکر

ذکر نام مرکز یا دستگاه تامین کننده بودجه در صفحه تقدیر و تشکر در صورت حمایت مالی آنها

 

 

صفحه تقديم

(در صورت تمايل)

 

 

 

 

 

حیطه‏ی مورد داوری

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

بلی

خیر

 

 

 

 

خلاصه فارسی

نوشتن عبارت "خلاصه فارسی" در ابتدای صفحه

 

 

 • تمام مطالب اين صفحه با قلم  B mitra و يا  B Nazanin، سايز 14و فاصله بين سطرها 1 سانتيمتر باشد
 • Bold بودن عناوین بدون :

( دو نقطه )

 

نوشتن عنوان پایاننامه

 

 

ذکر عناوین سابقه و هدف، روش پژوهش، یافتهها، نتیجهگیری و کلید واژهها (5-3 مورد)

 

 

اختصاص بیشترین حجم خلاصه به يافتهها

 

 

عدم ذکر كامات اختصاري، منابع و اشاره به

نمودار در خلاصه

 

 

رعایت حداکثر 300 کلمه در خلاصه

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

استفاده از شماره‏ها فقط محدود به شماره‏ي فصل در سمت چپ و شمارهي بخش در سمت راست باشد (مانند 2-1 كه نشان‏دهنده فصل اول و بخش دوم آن است...)

عدم استفاده از زير شمارههاي ديگر (2-1-1 و امثال آن نبايد نوشته شوند)

 

 

 • اعداد یک رقمی به حروف نوشته شود
 • علائم نگارشی به حرف قبل چسبیده شود و بعد یک فاصله باشد
 • رفرنسها باید قبل از نقطه باشد

شروع شماره‏گذاری صفحات از فهرست با حروف ابجد یا اعداد رومی تا سر فصل اول

 

 

قرار گرفتن شمارهها در پایین و وسط صفحه

 

 

رعایت فاصله 5/1 سانتیمتری شماره از پایین صفحه

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

ذکر شماره‏ي نمودارها یا اشکال به همراه

شمارهي فصل

 

 

 

فهرست جداول

ذکر شماره‏ي جداول به همراه شمارهي فصل

 

 

 

واژه‏نامه

(درصورت نياز)

دو ستون: ستون سمت چپ، واژه انگليسي و ستون سمت راست، معادل فارسي واژه

 

 

 

ترتيب واژه‏ها بر حسب حروف الفباي فارسي

 

 

 

 

 

 

حیطه‏ی مورد داوری

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

بلی

خیر

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول (مقدمه)

يك صفحه كه فقط برآن نوشته شده است: فصل اول (قلم مشابه متن، سايز بزرگ حدود 72، Bold، در وسط صفحه) بدون گذاشتن شماره صفحه

 

 

 

 

 • توضیح: در کل مجموع فصلهای اول و دوم پایاننامه باید حداكثر 30 درصد حجم اصلی  پایاننامه  باشد

شروع شمارهگذاری صفحات با  اعداد فارسی از ابتدای فصل اول

 

 

ارجاع صحیح مطالب موجود در متن و مرتب بودن شماره منابع‏

 

 

استفاده از منابع جدید و متعدد

 

 

  1. بیان مسئله و مقدمه

 

 

  1. اهداف پژوهش

 

 

3-1 فرضیات یا سوالات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

(بررسی متون)

يك صفحه كه فقط برآن نوشته شده است: فصل دوم (فونت مشابه متن، سايز بزرگ حدود 72، Bold، در وسط صفحه) بدون گذاشتن شماره صفحه

 

 

رعایت 20 درصد از کل حجم اصلي پایان نامه

 

 

نوشتن مقدمه‏ی جستجوی مقالات

 

 

ذکر حداقل 6 مطالعه

 

 

ارجاع صحیح مطالب موجود در متن و مرتب بودن شماره منابع‏

 

 

استفاده از منابع جدید و متعدد

 

 

جامع بودن گزارش مقالات

 

 

نقد متون گزارش شده

 

 

 

 

 

حیطه‏ی مورد داوری

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

بلی

خیر

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

(روش پژوهش)

يك صفحه كه فقط برآن نوشته شده است: فصل سوم (فونت مشابه متن، سايز بزرگ حدود 72، Bold، در وسط صفحه) بدون گذاشتن شماره صفحه

 

 

 • توضیحات به صورت کامل ارائه گردند

1-3 نوع پژوهش

 

2-3 جامعه پژوهش

 

3-3- نمونه پژوهش

 

4-3 مشخصات واحد های مورد پژوهش به عنوان مثال معیارهای ورود و خروج

 

5-3 روش تعیین حجم نمونه

 

6-3 روش نمونه گیری

 

7-3 محیط پژوهش

 

8-3 روش جمع آوری داده‏ها

 

9-3 روش تجزیه و تحلیل  دادهها

 

10-3 دقت علمی و اعتبار دادهها (درصورت لزوم)

 

11-3 متغیرها

 

12-3 ملاحظات اخلاقی

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم (يافتهها)

يك صفحه كه فقط برآن نوشته شده است: فصل چهارم (فونت مشابه متن، سايز بزرگ حدود 72، Bold، در وسط صفحه) بدون گذاشتن شماره صفحه

 

گنجاندن نتایج حاصل از پژوهش

 

جداول و نمودارها به ترتیب روش اجرای تحقیق

 

ذکر عنوان در بالا  و زیر نویس در پایین جداول

 

ذکر عنوان  و زیر نویس در پایین تصاویر و نمودارها

 

ذکر شماره جدول و نمودار به همراه شماره فصل

 

تایپ محتویات جداول و نمودارها به زبان فارسی

 

کامل بودن اطلاعات در جداول، نمودارها و تصاویر (بدون نیاز به مراجعه در متن)

 

عدم ارائه تکراری مطالب در متن یا جداول، نمودارها

 

 

حیطه‏ی مورد داوری

معیارهای ارزشیابی

مطابق راهنمای ساختار

نگارش پایاننامه

توضیحات

بلی

خیر

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

(بحث و نتیجهگیری)

يك صفحه كه فقط برآن نوشته شده است: فصل پنجم (فونت مشابه متن، سايز بزرگ حدود 72، Bold، در وسط صفحه) بدون گذاشتن شماره صفحه

 

 

 

رعایت حجم 10تا 30  درصدی از کل حجم

اصلي پایان نامه

 

 

1-5  بحث و تفسیر یافته های پژوهش

 

 

ارجاع صحیح مطالب موجود در متن و مرتب بودن شماره منابع‏

 

 

استفاده از منابع جدید و متعدد

 

 

2-5 نتیجه گیری نهایی

 

 

3-5 کاربرد یافته ها

 

 

4-5 محدودیت های پژوهش

 

 

5-5 پیشنهادات

 

 

منابع

استفاده از نرم افزار End note برای منبع نویسی

 

 

 

رعایت استفاده از سبک منبع نویسی ونکوور

 

 

منابع فارسي با فونت مشابه متن، سايز 14، فاصله بين سطرها 5/1 سانتيمتر (مانند متن پاياننامه)

 

 

منابع انگليسي  با فونت  Times new roman و سايز 12، فاصله بين سطرها 5/1 سانتيمتر

 

 

مساوي بودن تعداد منابع با آخرين شماره منبع مورد استفاده در متن

 

 

 

ضمائم

مساوي بودن تعداد منابع با آخرين شماره منبع مورد استفاده در متن

 

 

 

برگه پذیرش مقاله یا صفحه اول مقاله چاپ شده

 

 

خلاصه انگلیسی

نوشتن عبارت "Abstract" در ابتدای صفحه

 

 

 • با قلم  Times new roman و اندازه 12، فاصله بين سطرها 1 سانتيمتر
 • Bold بودن عناوین

 

نوشتن عنوان پایاننامه

 

 

ذکر عناوین Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords

(5-3  مورد)

 

 

صفحه عنوان انگلیسی

كاملا مشابه  صفحه روی جلد سمت راست (فارسی)، اما به انگليسي باشد

 

 

طبق نمونه ارائه شده در راهنمای نگارش پایان نامه

 

 

کنترل کلید واژه ها براساس MESH

 

 تائیدیه مسئول فنی کتابخانه مرکزی:  سرکار خانم دهقان