فهرست

خدمات مشاوره ای

 

برنامه حضوری مشاوره

 

حضوری با دانشجویان و علاقمندان پژوهش در امور مقاله نویسی، پروپوزال نویسی،مشاوره 

رفرنس نویسی به صورت هر روزه در ساعات اداری توسط خانم دکتر مهستی امامی

 در واحد توسعه وتحقیقات بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد ارائه می شود.