فهرست

اعضا شورای پژوهشی

لیست اعضای مرکز توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد1401

اعضای هیئت علمی سال 1401

گروه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

روانپزشکی

دکتر فرزان خیرخواه

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-استاد

دکتر رومینا حمزه پور

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-استادیار

دکتر آنژلا حمیدیا

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-استادیار

دکتر سوسن موعودی

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-دانشیار

دکتر علیرضا عزیزی

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-استادیار

دکتر آزاده رمضانی

متخصص روانپزشکی

هیئت علمی-استادیار

عفونی

دکتر عارفه بابازاده

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

هیئت علمی-دانشیار

دکتر هادی احمدی

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

هیئت علمی-استادیار

گفتار درمانی

دکتر اکرم احمدی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

هیئت علمی-استادیار

مغزواعصاب

دکتر پیام سعادت

متخصص مغز و اعصاب

هیئت علمی-دانشیار

فیزیوتراپی

دکتر خدابخش جوانشیر

دکترای تخصصی

هیئت علمی-دانشیار

پوست

دکتر آذر شیرزادیان  

متخصص پوست

هیئت علمی-استادیار

زنان/ مامایی

دکتر فرشته بهمنش

دکترای تخصصی مامایی

هیئت علمی-استادیار

آماریست

دکتر هدی شیرافکن

دکترای تخصصی آمار

هیئت علمی-استادیار

قلب

دکتر سعید ابروتن

متخصص قلب و فلوشیپ EPS

هیئت علمی-استادیار

ارتوپد

دکتر مهدی توسلی

متخصص ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

داخلی

دکتر محمد سالکی

متخصص داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس واحد توسعه و تحقیقات : دکتر رومینا حمزه پور

کارشناس مسئول واحد توسعه و تحقیقات: دکتر مهستی امامی