فهرست

مالکیت معنوی

 مالکیت معنوی( تقدیر و تشکر)

 

بنا به ابلاغیه شماره 506/د/700 مورخ 16/02/1391 معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درج تقدیر و تشکر در کلیۀ مقالات و گزارش پایانی طرح ها و پایان نامه هایی که از خدمات واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان استفاده نموده اند الزامی می باشد .                                                                                   

 

 

" متن تقدیر و تشکر در مقالات انگلیسی و فارسی و نیز کتابچه ها "

" متن  تقدیر و تشکر درمقالات  فارسی ، گزارش پایانی طرح و پایان نامه ها "

 

English Articles

 

 
   

For Non-Financial supports:

The authors would like to thank the Clinical Research Development Unit of Yahyanejad Hospital Hospital, for all their support and guidance during carrying out this study.

 

 

For Financial supports:

The authors would like to thank the Clinical Research Development Unit of Yahyanejad Hospital, for all their support, guidance and financial support during carrying out this study.

 

مقالات فارسی، گزارش پایانی طرح ها و پایان نامه ها:  

 

 حمایت مالی:

با تشکر از حمایت مالی، راهنمایی ها و مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

 

 حمایت غیر مالی:

 با تشکر از همکاری ها، راهنمایی ها و مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل