فهرست

راهنمی نگارش وابستگی سازمانی

 

 

راهنمای نگارش وابستگی سازمانی واحد  (بصورت لاتین ) / Affliation

 

وابستگی سازمانی (Affliation)

Clinical Research Development Unit of Yahyanejad Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, IRAN

 

 

راهنمای نگارش وابستگی سازمانی واحد  (بصورت فارسی)

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران