فهرست

مراحل جلوگیری از تکرار پایان نامه

 

برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟

 برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید:

1- 
مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است
http://www.irandoc.ac.ir/

2- مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد
http://simorgh.nosa.com/

3- مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است
http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx

4- مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی
http://fa.projects.sid.ir/

5- مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد

www.nlai.ir

6- مرحله ششم: مشورت با اساتید حوزه مدنظر