فهرست

اخلاق در پژوهش

                                           

                                          راهنمای_کشوری_اخلاق_در_پژوهش.         

                                                      قانون_ثبت_اختراعات.

                                                 رضایت_نامه_شرکت_در_طرح.  

                                      راهنمای_اخلاقی_پژوهش_بر_گروه_هاآسیب پذیر.