فهرست

بهداشت محیط

مسئول واحد بهداشت محیط: عالمه کریمی کارشناس بهداشت محیط 

تعریف بهداشت محیط:

کنترل عوامل محیطی (هوا، آب وخاک) به نحوی که برای انسان و متعلقات آن زیان آور نباشند و به عبارت دیگر کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی واجتماعی انسان تاثیر دارند یا خواهند داشت.

 

تعریف بهداشت محیط بیمارستان:

 

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که ازانتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان وبالعکس جلوگیری

می کند.به طوری که عوامل بیماریزای خارجی نتوانند دراین محیط گسترش وشیوع یابند.به تعبیری دیگربهداشت محیط ، علم

پیشگیری ازبیماریها ازطریق کنترل واصلاح عوامل محیطی است که درایجاد وانتقال بیماری نقش دارد.

 

 

اهم فعالیت های کارشناس بهداشت محیط بیمارستان:

1. نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان

- نمونه گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان

-انجام تست کلر باقی مانده آب بیمارستان

- نمونه گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان و دستگاه دیالیز

- نظارت بر لایروبی و گندزدایی مخازن آب

2. نظارت بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی بیمارستان

- بازرسی و کنترل اقلام خوراکی قبل از پخت و توزیع ( معدوم سازی یا عودت مواد خوراکی غیر قابل قبول)

- نمونه گیری ماهیانه مواد غذایی و ارسال به آزمایشگاه مواد غذایی استان

- پیگیری انجام آزمایشات مختلف پرسنل شاغل در آشپزخانه ( ایدز، هپاتیت، تست توبرکولین، کشت مدفوع و...)

- پیگیری گذراندن دوره بهداشت عمومی و کسب گواهینامه مربوط به پرسنل آشپزخانه

- بازدید روتین از آشپزخانه و بررسی وضعیت بهداشتی آنجا

- نظارت بر رعایت بهداشت فردی( استفاده از کلاه، ماسک، دستکش، لباس کار مناسب، استحمام روزانه و ...)

- نظارت بر رعایت موازین بهداشتی هنگام حمل، نگهداری، پخت و توزیع غذا

- آموزش و توجیه کارکنان آشپزخانه در خصوص رعایت مقررات بهداشتی 

- نظارت و پیگیری سمپاشی یا بهسازی آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلین

- پیگیری دریافت کارت معاینه پزشکی توسط پرسنل مربوطه

- گزارش موارد غیرعادی و معضلات مکانیسم تهیه و توزیع غذا به مسئولین بیمارستان

 

3. نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند ها

- تهیه اندیکاتور مناسب برای کنترل عملکرد دستگاه های اتوکلاو و سی اس آر و پسماند های پزشکی

- پایش عملیات تفیک زباله در بخش ها

- تهیه و توزیع برچسب های ویژه کیسه های زرد ومشکی و سیفتی باکس ها در بخش ها

- نظارت بر جمع آوری و تخلیه به موقع زباله ها در بخش ها

- نظارت بر نظافت صحیح و ضدعفونی سطل های زباله و بین های مخصوص حمل پسماند

- نظارت بر نظافت و گندزدایی محل نگهداری موقت زباله و واحد بی خطرساز

- نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی هنگام جمع آوری و حمل زباله ها: پیگیری جمع آوری به موقع پسماند ها توسط شهرداری

-تنظیم تفاهم نامه  و نظارت بر بی خطرسازی پسماند های پزشکی سایر مراکز و اشخاص حقیقی یا حقوقی

- آموزش بهداشت و ایمنی به افراد و پرسنلی که در این راستا فعالیت می نمایند.

 

4. نظارت بر گندزدایی سطوح و تجهیزات  

- توزیع محلول ضد عفونی کننده سطوح در بخش ها و آموزش کاربردی آن به کلیه خدمه

- توزیع محلول ضد عفونی کننده تجهیزات در بخش ها و آموزش کاریردی آن به کلیه خدمه ( ضد عفونی تجهیزات به روش غوطه وری بکار می رود.)

- این مواد توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان از شرکت های معتبر خریداری و توسط ایشان بر حسب نیاز توزیع میشود.

 

5. نظارت بر بهداشت دست ها

- ساخت و توزیع محلول ضد عفونی کننده دست در بخش ها و آموزش استفاده صحیح از آن به کلیه پرسنل

- آموزش شستشو و ضد عفونی اصولی دست ها و کاربری صحیح دستکش به نیرو های خدماتی و جدیدالورود

 

6. نظارت بر مبارزه با ناقلین

- گزارش مشکلات و ارائه پیشنهادات در راستای بهسازی محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین به مقامات بالاتر

- تهیه سموم حشره کش و جونده کش و استفاده از آنها بر حسب ضرورت در بخش ها

- وجود یک سماش در بیمارستان برای انجام سمپاشی های محدود و موضعی در بخش ها

- تاکید بر رعایت اصول بهداشتی و مدیریت محیط به عنوان پایدارترین روش مبارزه با ناقلین

 

7. نظارت بر سمپاشی و کاربرد سموم و تله در بیمارستان

- نظارت بر عقد قرارداد با شرکت های مجاز سمپاشی و پایش عملکرد آنها

 

8. نظارت بر دفع صحیح و اصولی فاضلاب بیمارستان

- بازدید روتین از حوضچه های آشغالگیر و دانه گیر و تاکید بر نظافت و پاکسازی آنها

- در حال حاضر فاضلاب بیمارستان به شبکه جمع آوری فاضلاب شهر پمپاژ و نهایتا به تصفیه خانه این شهر میریزد.

 

9. نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

- بازدید روتین از بخش ها هنگام تعویض شیفت ها

- بازدید از محوطه – سردخانه جسد و سایر قسمت های بیمارستان و گزارش نواقص بهداشتی به مسئولین

- گزارش کم کاری یا سهل انگاری پرسنل خدماتی به مسئولین

- ارائه پیشنهاد و راهکار های مناسب به منظور بهبود وضعیت بهداشتی بیمارستان به مسئولین

 

10. مشارکت در طرح ارتقاء حاکمیت بالینی و تکریم ارباب رجوع

- طراحی و تکمیل فرم نظرسنجی از مردم و گزارش به مقامات در راستای اجرای طرح حاکمیت بالینی

- طراحی و تکمیل  چک لیست بازدید بهداشت محیطی از بخش ها در راستای اجرای این طرح مذکور

- ارائه پیشنهاد به صورت مکتوب جهت تعالی خدمات بالینی

- گزارش مشکلات مشهود در بخش ها و واحدهای مختلف و دغدغه های مردم به منظور افزایش رضایتمندی ارباب رجوع

- تهیه و تکثیر فرم های نظرسنجی ارباب رجوع و تکمیل آنها توسط مردم به عنوان بازرس این طرح

-گزارش نتایج به ریاست بیمارستان

- گزارش نارضایتی ها و دغدغه های مردم به مقامات

 

11.عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان

- عضویت در کمیته های بحران – عفونت های بیمارستانی – اخلاق پزشکی – دارو وتجهیزات – انتقال خون – حاکمیت بالینی – بهداشت محیط – تیم ارزیابی – اعتبار بخشی – تغذیه – بهداشت حرفه ای

12. توجیه و آموزش کلیه نیرو های جدیدالورود

13. برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران اعم از پرستاری – خدماتی و...

14.  نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در رختشویخانه