فهرست

معاونت پژوهشی

     دکتر سعید ابروتن

     فلوشیپ قلب وعروق -الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

مرتبه علمی :  استادیار