فهرست

پزشکان بیمارستان

 • نام ونام خانوادگی
 •  
 • تخصص
 •  
 • نام ونام خانوادگی
 • تخصص
 • دکترمحمد سالکی
 •  
 • متخصص داخلی
 •  
 • دکترعارفه بابا زاده
 • متخصص عفونی
 • دکتربهار بنا ساز
 •  
 • متخصص داخلی
 •  
 • دکتر بابک یگانه
 • متخصص عفونی
 • دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی
 •  
 • متخصص داخلی
 •  
 • دکتر محمود صادقی
 • متخصص عفونی
 • دکتر زینب حعفریان
 •  
 • متخصص داخلی
 •  
 • دکتر مهران شکری
 • متخصص عفونی
 • دکتر   بهاره انجیل الی
 •  
 • متخصص داخلی
 •  
 • دکتر سیما محسنی
 • متخصص عفونی
 • دکتر علیرضا فرزانه
 •  
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر حسن داودی
 • متخصص عفونی
 • دکتر فرزاد باقریان
 •  
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر هادی احمدی
 • متخصص عفونی
 • دکتر حسین امامی
 •  
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر زینب پهلوان
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر محسن پاکزاد
 •  
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر حامده تقوی
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکترعسگری نورباران
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر شیوا امیر سلیمانی
 • متخصص زنان و زایمان 
 • دکتر صبا ابراهیمی
 •  
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر مبینا باعث
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر علی زاهدیان
 • جراح عمومی
 •  
 • دکتر مائده ملا علی پور
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر مهر آسا آوری
 •  
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر عطیه چالی کانی
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر مسعود نعمتی
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر سیده شبنم مهدی نیا
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر ایلیا روشنی
 •  
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر مائده اتقانی
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر مهدی توسلی
 •  
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر مهسیما عدنانی
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر سیاوش قاروئی
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر زهرا سیف اله پور
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر پویا رجب زاده
 •  
 •  
 • ارتوپد
 •  
 • دکتر راضیه خزائی
 • متخصص زنان و زایمان
 •  
 • دکتر مرتضی بلمه
 •  
 •  
 • ارتوپد
 •  
 •  
 • دکتر مانیا امیری
 •  
 • متخصص زنان و زایمان
 • دکتر عذرابیگم مولائی
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر قدیسه کامرانی
 • پاتولوژیست
 • دکتر احمد قاسمی
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر سارا بابا زاده
 • پاتولوژیست
 • دکتر حبیب ثریائی
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر عباس فاطمی
 • متخصص اطفال
 • دکتر سپیده السادات عمادی
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر موسی احمد پور
 • متخصص اطفال
 • دکتر قاسم یوسف نیا
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر رمضان اقا جانی
 • متخصص اطفال
 • دکتر مجید خاکزاد
 •  
 • متخصص بیهوشی
 •  
 • دکتر فرخنده بغدادی
 • متخصص اطفال
 • دکتر نوروزعلی نوری
 •  
 • علوم ازمایشگاهی
 •  
 • دکتر محمد تیموریان
 • متخصص اولوژیست
 • دکتر مصطفی قاسم زاده
 •  
 • متخصص پوست
 •  
 • دکتر حمید رضا شیرزادی
 • متخصص قلب و عروق
 • دکتر محمد باقر ابادیان
 • متخصص پوست
 •  
 • دکتر محمد حسین حسین ابادی
 • متخصص قلب و عروق
 • دکتر سامان عزیزی
 • متخصص پوست
 •  
 • دکتر سعید ابروتن
 • فوق تخصص قلب وعروق
 • دکتر زینب آریانیان
 • متخصص پوست
 •  
 • دکتر محدثه  حاجی نوری
 • متخصص مغز و اعصاب
 • دکتر آذر شیر زادیان
 • متخصص پوست
 •  
 • دکتر ماریا یزدانی
 • متخصص مغز و اعصاب
 • دکتر معصومه عیسی زاده
 • طب  اورژانس
 •  
 • دکتر مهرداد ولی زاده
 • متخصص مغز و اعصاب
 • دکتر سید احمد موسوی
 •  
 • طب اورژانس
 •  
 • دکتر ابراهیم سرابی
 • جراح مغز و اعصاب
 • دکتر امیر نیما یزدانی
 •  
 • طب اورژانس
 •  
 • دکتر الهام حسینی مطلق
 • دارو ساز
 • دکتر سید فاطمه حسینی
 •  
 • طب اورژانس
 •  
 • دکتر شهاب انداز
 • رادیو لوژیست
 • دکتر عبدالحسین دلدار
 • متخصص گوش وحلق و بینی
 •  
 • دکترراحله مهرآئین
 • رادیو لوژیست
 • دکترحامد قاروئی
 • متخصص گوش وحلق و بینی
 •  
 • دکتر سکینه شعبانی
 • رادیو لوژیست
 • دکتر محمد رضا محسنی
 •  
 • فوق تخصص ریه
 •  
 • دکتر آسیه دلپذیر
 • رادیو لوژیست
 • دکتر علیرضا سفید چیان
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکتر مهردادنباهتی
 • رادیو لوژیست
 • دکتر محبوبه بتیار
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکتر مصطفی رعیتی
 • رادیو لوژیست
 • دکتر آنژیلاحمیدیا
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکتر فیروزه اسماعیل زاده
 • رادیو لوژیست
 • دکتر فائز خورشیدیان
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکتر مهردادمصطفی لو
 • رادیو لوژیست
 • دکتر سوسن موعدی
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکترایرج سالایه
 • پزشک عمومی
 • دکتر آرمان مسعودی
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکترعین اله زاهد پاشا
 • پزشک عمومی
 • دکتر محمد رضا نامدار
 • متخصص اعصاب روان
 •  
 • دکتر شیوا خان بابائی
 • پزشک عمومی
 • دکتر علی اوشیب نتاج
 •  
 • متخصص طب فیزیکی
 •  
 • دکتر فرهاد بوداغی
 • پزشک عمومی
 • دکترخدا بخش جوانشیر
 •  
 • متخصص فیزیو تراپی
 •  
 • دکتر هادی شاه مرادی
 • پزشک عمومی
 • دکترسید علی اکبر طالبی شیروانی
 • جراح مغز واعصاب
 •  
 • دکتر محمد حسین پور
 • پزشک عمومی
 • دکتر مسعود اسدی
 • پزشک عمومی
 •  
 • دکترسید محمد ساداتی
 •  
 • پزشک عمومی
 • دکتر بابک آدین فر
 •  
 • پزشک عمومی
 •  
 • دکتر نگین میر زاده
 •  
 • پزشک عمومی
 • دکترنسیم فرهادفر
 •  
 • پزشک عمومی
 •  
 • دکتر محمود خلیل نیا
 •  
 • پزشک عمومی
 • دکتر علی شریفی
 •  
 • پزشک عمومی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •                                                
 •  
 •