فهرست

مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

کارشناس مدیریت خطر حوادث وبلایا     :  معصومه علی نژاد کمانگر                                               

هدف از برنامه ریزی جامع مدیریت خطر بیمارستانی ،    ضمن پیشگیری وکاهش خطر بلایا، 

فراهم نمودن سیستم های پاسخ دهی فوری ، آموزش کارکنان و خرید تجهیزات واقلام مورد نیاز 

برای ادامه مراقبت از بیماران کنونی ، حفاظت از کارکنان خود ونهایتا پاسخگویی به نیاز های ایجاد شده 

به واسطه ی وقوع حوادث وبلایا است.   

/images/yahya2.mubabol.ac.ir/آشنایی_با_اقدامات_در_پدافندغیرعا.pdf      

/images/yahya2.mubabol.ac.ir/فرم_حوادث_.pdf

/images/yahya2.mubabol.ac.ir/1401مدیریت_خطر.pdf