فهرست

اورژانس

اورژانس بیمارستان به مساحت تقریبی 1483 متر مربع در ضلع شمالی مجاورت خیابان شهید مصطفی خمینی واقع شده است .

دارای قسمت های تریاژ ، فوریت ، اتاق عمل سرپایی ، CPR و دارای 18 تخت بستری می باشد.

رئیس بخش : دکتر ایرج سالاریه

مسئول بخش : شمس اله جمالی

پزشکان مقیم :

خانم دکتر کریم پور متخصص داخلی

خانم دکتر شیدای متخصص داخلی

آقای دکتر رجب پور متخصص داخلی

 

واحد اسکرین : شامل ده نفر پزشک عمومی می باشد که به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمت به شهروندان عزیز می باشند.

پرسنل بخش :

دارای  36  نفر کارشناس پرستار  ، 10 نفر خدمات و 6 نفر منشی می باشد .