فهرست

اورژانس

اورژانس بیمارستان به مساحت تقریبی 1483 متر مربع در ضلع شمالی مجاورت خیابان شهید مصطفی خمینی واقع شده است .

دارای قسمت های تریاژ ، فوریت ، اتاق عمل سرپایی ، CPR و دارای 18 تخت بستری می باشد.

رئیس بخش : دکتر ایرج سالاریه

مسئول بخش : سید حسین میر کاظمی

 

پزشکان طب اورژانس

خانم دکتر سیده فاطمه حسینی

خانم دکتر معصومه یحیی زاده

آقای دکتر سید احمد موسوی

اقای دکتر امیر نیما یزدانی

 

واحد اسکرین : شامل ده نفر پزشک عمومی می باشد که به صورت شبانه روزی مشغول ارائه خدمت به شهروندان عزیز می باشند.

پرسنل بخش :

دارای  36  نفر کارشناس پرستار  ، 10 نفر خدمات و 6 نفر منشی می باشد .