فهرست

واحد بهداشت حرفه ای و طب کار

   واحد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس بهداشت حرفه ای سر کار خانم حبیبه نجار فیروز جایی

                                                      

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با هکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

 5. ارزیابی ریسک در واحدهای مختلف بیمارستان

 6. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

 7. بازدید روزانه از بخش ها ،تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

 8. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

 1. مخاطرات فیزیکی

 2. مخاطرات شیمیایی

 3. مخاطرات بیولوژیکی

 4. مخاطرات ارگونومیک، روانی- اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

 1. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

 2. تهیه MSDS مواد شیماییی مورد استفاده در بخش های مختلف بیمارستان و آموزش آنها به پرسنل در معرض

 3. برچسب گذاری مواد شیمایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمایی

 4. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

 5. تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل(قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

 6. نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

 7. اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیریت بیمارستان و طرح موضوع در کمیته حفاظت فنی

 8. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات، ساختمان و ....

 9. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

 10. تهیه کتابچه های آموزشی ایمنی و سلامت شغلی به تفکیک بخش/ واحد

 11. شرکت رد کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

 12. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

 13. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی.