فهرست

کنترل عفونت بیمارستان

        واحد بهداشت حرفه ای

 

کارشناس بهداشت حرفه ای سر کار خانم حبیبه نجار فیروز جایی

                                                      

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با هکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. ارزیابی ریسک در واحدهای مختلف بیمارستان
 6. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 7. بازدید روزانه از بخش ها ،تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
 8. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
 1. مخاطرات فیزیکی
 2. مخاطرات شیمیایی
 3. مخاطرات بیولوژیکی
 4. مخاطرات ارگونومیک، روانی- اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 1. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 2. تهیه MSDS مواد شیماییی مورد استفاده در بخش های مختلف بیمارستان و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 3. برچسب گذاری مواد شیمایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمایی
 4. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 5. تهیه پیش نویس دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل(قبل از استخدام و دوره ای ) برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
 6. نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
 7. اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیریت بیمارستان و طرح موضوع در کمیته حفاظت فنی
 8. تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات، ساختمان و ....
 9. ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
 10. تهیه کتابچه های آموزشی ایمنی و سلامت شغلی به تفکیک بخش/ واحد
 11. شرکت رد کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 12. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
 13. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی.