فهرست

کارشناس آموزش مامایی

سیده سمیه هاشمی

کارشناس آموزش مامایی

..............................................................

شرح وظایف:
اموری که در طول هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان به تفکیک هر ورودی انجام میشود:
۱- نامه نگاری با گروه ها و اعلام واحدهای ارائه شده در نیمسال جهت معرفی اساتید مربوطه
۲- برنامه ریزی برای ترم جدید از نظر کلاسها و هماهنگی با اساتید معرفی شده و برنامریزی زمان امتحانات
۳- صدور ابلاغ اساتید دروس تئوری و کارآموزی
۴- تعریف دروس در سامانه سما و آماده نمودن آن بری انتخاب واحد دانشجویان
۵ - ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
۶- پروسه انتخاب واحد دانشجویان و ارسال تائیدیه ها به آموزش کل و یک نسخه بایگانی در دانشکده
۷- چک کردن انتخاب واحد از نظر رعایت موارد پیش نیاز مطابق سرفصل و آئین نامه های آموزشی
۸- چک کردن انتخاب واحد با کارامه کل دانشجو از نظر مجاز بودن به انتخاب واحد دروس انتخابی
۹- صدور نامه های مهمانی،انتقالی برای دانشجویان
۱۰- آماده شدن برای برگزاری امتحانات شامل صدور صورتجلسه های امتحانات و برگه حضور دانشجویان و ...
۱۱- پیگیری و اطلاع به اساتید در مورد زمان امتحانات آنها و پیگیری آن
۱۲- برگزاری امتحانات
۱۳- پیگیری و تذکر به اساتید برای ثبت موقت و ثبت دائم نمرات و ارسال لیست نمره نهایی به آموزش دانشکده جهت
ارسال به آموزش کل و البته یک نسخه در بایگانی دانشکده
۱۴- چک کارنامه کل دانشجویان بعد از ثبت نهایی نمرات از نظر بررسی موارد قبولی و مشروطی و اصلاح موارد احتمالی
مطابق آئین نامه های آموزشی و سرفصل رشته
۱۵- پیگیری وصول نمره مهمانی دانشجویان از سایر دانشگاه ها و دانشکده ها
۱۶- نامه نگاری برای اعلام موارد مشروطی به خانواده، اساتید راهنما و امور دانشجویی
۱۷- پرینت و بایگانی کارنامه نیمسال دانشجو در دانشکده
۱۸- اعلام موارد نیازمند تصمیم گیری برای دانشجو در شورای آموزشی بر اساس آئین نامه ها در طول ترم تحصیلی
۱۹- پروسه فارغ التحصیلی دانشجویان ترم آخر شامل چک پرونده و رفع نواقص آن و ارسال مدارک کامل به آموزش کل
۲۰- انجام کارهای دانشجویان مهمان به پرستاری بابل شامل انتخاب واحد و اعلام نمره مهمانی در پایان هر نیمسال
۲۱- صدور نامه های مورد نیاز دانشجویان شامل موراد دریافت وام و گواهی اشتغال، معرفینامه استعداد درخشان و ....
۲۲- اعلام آمار های مورد نیاز مربوط به دانشجویان رشته به واحدها و نهادهای ذی ربط

جزئیات تماس.............................................................

تلفن مستقیم  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۸
تلفن داخلی  
فکس

۰۱۱۳۲۱۹۰۵۹۷

پست الکترونیک amoozeshpmbabol@gmail.com