فهرست

بخش قلب

ریس بخش قلب:   دکتر محمد حسین حسین آبادی

 

سر پرستار بخش: خدیجه  مهدی نژاد پرستاری

مسئول واحد اکو:میترا رحیمی کارشناس پرستاری

 

پزشکان بخش:

1-دکتر محمد حسین آبادی فلوشیب

2-دکتر حمید رضا شیر زادی فلوشیپ

3-دکتر سعید ابروتن فلو شیپ

 

بخش قلب:دارای 11نفر کارشناس پرستاری می باشد

12تخت فعال و 11  اطاق بستری

 

 

 

وسایل تخصصی بخش

دستگاه کاردیوگرافی 

الکتروشوک

ساکشن

مانیتورنیگ سیار

مانیتورینگ سنترال