فهرست

روانپزشکی زنان

روان پزشکی زنان                                                                                                                                  

ریس بخش زنان: خانم دکتر انژیلا حمیدیا                                                                                                                       

  

 سرپرستار بخش :نسرین رسولی                                                                                                                            

  

 پزشکان بخش:                                                                                                                                                                                                     

 

دکتر علیرضا سفید چیان      متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                 

دکتر رومینا حمزه پور         متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                          

دکتر فرزان خیر خوا           متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                       

دکتر آنژیلا حمیدیا            متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                              

دکتر سوسن موعدی         متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                               

دکتر محبوبه بتیار          متخصص اعصاب روان                                                                                                                                                

 

   

*بخش روان پزشکی زنان دارای 15 تخت فعال می باشد                                                                                          

 

کارشناسان پرستاری در بخش 8نفر                                                                                                  

                                                                                                            

ریس.