فهرست

جراحی مردان


( ورودی بخش جراحی مردان )

معرفی و موقعیت بخش :

بخش " جراحی مردان " در محوطه میانی و در مرکز بیمارستان واقع شده که در طبقه همکف قرار دارد. این بخش 150 مترمربع متراژ دارد و در سال 1310 تاسیس شده است. سپس در سالهای 1340 (بازسازی اولیه) و 1374 (بازسازی نهایی) بازسازی شده است.

* رئیس بخش :  آقای دکتر  نعمتی

* سرپرستار :  آقای سید هادی  رضویان


( سرپرستار : آقای سید هادی  رضویان )

پرسنل بخش :

پرسنل بخش جراحی مردان شامل 10 پرستار ، 1 منشی و 4 نیروی خدمات می باشد.


( جمعی از پرسنل بخش جراحی مردان )

همچنین دارای 20 تخت فعال در قالب 4 اتاق بستری می باشد.


( یکی از اتاق های بخش جراحی مردان )

بیماران و مراجعه کنندگان :

بطور معمول بیماران

- جراحی عمومی و داخلی

- جراحی های ارتوپدی

- بیماران دیابتیک (عمل جراحی)

و در مواقع بحران بیماران داخلی و عمومی با هماهنگی سوپروایزر را شامل می شود.


( راهروی بخش جراحی مردان )

تجهیزات و دستگاه ها :

این بخش دارای

- ترالی کامل CPR

- دستگاه الکتروشوک

- نوار قلب ECG

- ساکشن

و سایر تجهیزات بیمارستانی است.


توضیحات بخش :

به کلیه بیماران آماده عمل آموزشهای لازم قبل و بعد از عمل توسط پرستار و پزشک داده می شود و پیگیری عمل جراحی بیماران و تعیین تکلیف بیماران از اولویت های بخش می باشد بدین سبب عمل جراحی بیماران با رعایت نکات ایمنی و بدون وقفه انجام می شود. در این بخش جهت سهولت دسترسی بیماران و افزایش ایمنی زنگ احضار پرستار طراحی شده است. در این بخش آموزش های لازم در خصوص تغذیه و مراقبتهای بیماران از ناحیه عمل و چگونگی تعویض پانسمان نیز انجام می شود.