فهرست

مسئول EDO

 

 

 دکـتر آذر شیـرزادیـان

سمـت: مـسئـول EDO

رشـتـه و مـقطـع تـحـصیـلی: مـتخـصص پـوسـت و مـو

مـرتبـه عـلمـی: اسـتاد یـار

پسـت الـکترونیـکی: yahyanejad.EDO@gmail.com

شمـاره تمـاس:  322291424-011 ( داخـلی 245 )