فهرست

آندوسکوپی

بخش آندوسکوپی در طبقه فوقانی  بخش قلب وCCU جنب بخش داخلی و پوست واقع شده است.و شامل آندوسکوپی/کلونوسکوپی می باشد.

ریس بخش: دکتر محمد سالکی

مسئول واحد:راحله کمالی فر

 

پزشکان 

دکتر محمد سالکی

دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی

دکتر بهاره بناساز

دکتر مهدی یلمه

 

کارشناس بخش

راحله کمالی فر  کارشناس پرستاری

مائده طاهریان  کارشناس پرستاری

آندوسکوپی: روش تهاجمی تشخیص درمانی جهت بررسی مستقیم فوقانی گواراش

کلونو سکوپی: روش تهاجمی تشخیص درمانی جهت بررسی تحتانی گوراش