فهرست

پاتولوژی

بخش پاتولوژی

بخش پاتولوژی در ضلع جنوبی بخش قلب به مساحت 120متر و دارای 4اطاق که شامل (پرسس بافتی .اطاق پزشک. اطاق رنگ امیزی و تکنیک. و پذیرش و جواب دهی نی باشد

 

 

ریس بخش : اقای دکتر ارمیا زاهد پاشاه متخصص پاتولوزی و اسیب شناسی

مسئول بخش: اقای دکتر رامین رمضانپور دکتری  بیولوزی تولید مثل 

 

پرسنل بخش

پرسنل کارشناس 2نفر کاردان 1نفر منشی1نفر 

تجهیزات بخش پاتو لوژی

1- دستگاه تیشیورپروسسور

2-دستگاه میکروتوم

3-دستگاه کلدپلیت

4-دستگاه حمام سه کاره بافتی

5-دستگاه فور

6میکروسکوپ مدل cx31

7-میکروسکوپ مدل cx22