فهرست

تصویر برداری و سونوگرافی و سی تی اسکن

 

واحد تصویر برداری :در بخش شرقی بیمارستان قرار گرفت است . رادیو لوژی / سونو گرافی /سی تی اسکن

 

ریس واحد: دکتر مصطفی رعیتی متخصص رادیولوژی و سونو گرافی

مسئول واحد: زهره  تقی زاده صدیق

 

پزشکان بخش

دکتر مصطفی رعیتی متخصص رادیولوژی و سونو گرافی

دکتر سکینه شعبانی متخصص رادیولوژی و سو نو گرافی

 

بخش دارای 10 پرتوکار  1 نفر منشی می باشد

تجهیزات بخش

دستگاه سی تی اسکن 

دستگاه تصوربرداری دیجیتال

دستگاه سونو گرافی