فهرست

مـؤسـسـه خیـّریــه بیمـارستــان

 

مـؤسـسـه خیـّریـــه  
بیمـارستــان شهیـد یحیـی
نـژاد بابـل


بـه انگيـزه تجلـی مبـانـی والای انسـان دوستـی  و  بـا توجـه بـه  سنـت مرضيـه انبيـاء گـرامـی و  ائمـه اطهـار ( ع ) و  بـه منظـور  بهـره گيـری از  توانمـندی هـای مـادی  و  معنـوی خيــّرين  و  تشـويـق  و  ترغيـب توانگـران  و  نيـك انديـشان  در  گستـرش  و ارتقـاء امـور  بهـداشـت و درمـان  و نیـز   نظـر بـه اینکـه  رفـع نیـازهای بهـداشتـی - درمـانـی  و  بهبـود  سـلامـت جامعـه ،  جـز بـا مشـارکـت مـردمـی  و  حمـایـت خیــّریـن  تحقـق کامـل  نخـواهـد یـافـت ؛
لـذا بـه منظـور  سـامانـدهـی خـدمـات عـام المنفعـه  و  امـور نیکـوکاری  و  نیـز  بهـره برداری از منـابع  حاصـل از امـور خیـّریــه  جهـت  تـأمیـن نیـازهای دارویـی ، درمانـی ،  حمایتـی و  تجهـیزاتـی مـورد نیـاز بیمـاران  و  همچنـین  لـزوم  احـداث ،  مرمـت  و  بـازسـازی  زیـرساخـت های اصلـی و  اسـاسـی  بخـش های درمانـی ایـن بیمـارستـان  بـا توجـه بـه  قـدمـت نـزدیک بـه یک سـده  و  فـرسودگـی کامـل برخـی بافـت ها  و بنـاهای موجـود ؛  " مـؤسـسـه خیـّریــه  بیمـارستـان شهـید یحیـی نـژاد "  تـأسیـس گـردید .