فهرست

نشـریـه " پیشـگامان سـلامـت "

(  فصلـنامـه داخلـی  بیمارستـان شهـید یحیـی نـژاد  )

 
مجلـه " پیشـگامـان سـلامـت " بـه دو صـورت  فـایـل PDF  و  فـایـل EXe  در دستـرس شمـا می بـاشـد .  
بـرای استفـاده از نسخـه نـرم افـزاری EXe  ایـن مجلـه ،  بـایستـی حتمـاً  نـرم افـزار  3D Page Flip  را  بـر روی  سیستـم عامـل خـود  نصـب کنیـد .
 
بـرای دریـافـت  و یـا  مشـاهـده مجـلات مـربـوط بـه هـر فصـل ،  لطفـاً بـر روی  لینـک دانلـود آن فصـل  کلیـک نماییـد :