فهرست

آموزش به بیمار

پمفلت هاي آموزشي بیمارستان شهید یحیی نژاد 1400/03/31

آموزش به بیمار/کم_خونی_فقر_آهن_.pdf

آموزش به بیمار/ACS - Copy 1.pd

آموزش به بیمار/CHF.pdf

آموزش به بیمار/GE.pdf

آموزش به بیمار/IBS.pdf

آموزش به بیمار/MRCPو_ERCP.pdf

آموزش به بیمار/فیبریلاسیون_دهلیزی.pdf

آموزش به بیمار/هموروئید.pdf

آموزش به بیمار/کاهش_پلاکت_خون_.pdf

آموزش به بیمار/سندرم_تونل_ - Copy .pdf

آموزش به بیمار/سینوس_پایلونیدال - Copy .pdf

آموزش به بیمار/فشارخون.pdf

آموزش به بیمار/لامینکتومی.pdf

آموزش به بیمار/کتواسیدوز_دیابتی.pdf

آموزش به بیمار/کله_سیستیت_و_کله_سیستکتومی_.pdf

آموزش به بیمار/دیگوکسین.pdf

آموزش به بیمار/سکته_قلبی - .pdf

آموزش به بیمار/سکته_مغزی.pdf

آموزش به بیمار/شکستگی_استخوان_ران - .pdf

آموزش به بیمار/تعویض_مفصل_ران_

/آموزش به بیمار/اکسیژن_درمانی_در_کووید_دلتا.pdf

آموزش به بیمار/سنگ_های_ادراری -  .pdf

آموزش به بیمار/ضربه_به_سر_ - .pdf

آموزش به بیمار/فتق.pdf

 به بیمار/رینوپلاستی.pdf

آموزش به بیمار/پیشگیری_از_سقوط_بیمار_.pdf

آموزش به بیمار/برداشتن_لوزه.pdf

آموزش به بیمار/پین_گذاری_در_شکستگی_ها.pdf

آموزش به بیمار/آمپوتاسیون_اندام_.pdf

آموزش به بیمار/آنمی_آپلاستیک.pdf

آموزش به بیمار/آلزایمر_را_بهتر_بشناسیم_.pdf

آموزش به بیمار/فشارخون.pdf

آموزش به بیمار/ACS.pdf

آموزش به بیمار/تعویض_مفصل_زانو.pdf

آموزش به بیمار/شکستگی_لگن.pdf