فهرست

مانور اطفای حریق در بیمارستان 1402/2/30

مانور اطفای حریق وتخلیه اضطراری در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل با همکاری سازمان آتش نشانی وهلال اهمر واورژانس 115و رابطین آتش نشان وتیم بحران برگزار گردید.