فهرست

برگزاری کارگاه اخلاق در مطالعات کار آزمایی بالینی1401/10/22

 

 

 کارگاه اخلاق در مطالعات کار آزمایی بالینی برای  اساتید و دانشجويان و مجریان طرح، در تاریخ پنجشنبه  1401/10/22 از سلاعت 9 الی 12 به صورت  حضوری در واحد توسعه وتحقیقات بیمارستان شهید یحیی نژاد برگزارگردید.

مدرسان این کارگاه : جناب آقای دکتر علی بیژنی و سرکار خانم دکتر سیمین موعودی ( اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل )

 

  کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی به منظور آشنایی با  اصول اخلاقی و حفاظت از حقوق، سلامتی و ایمنی افراد مورد پژوهش و پژوهشگران در طی پژوهش های زیست پزشکی، ارتقای دانش، نگرش و مهارت پژوهشگران و صاحبنظران در این خصوص و حفظ و دفاع از حیثیت علمی دانشگاه به واسطه دیده بانی رعایت اصول اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی می باشد.

کارآزمایی بالینی معتبرترین روش تهیه مستندات برای استفاده‌ بالینی است و انجام کارآزمایی بالینی در پیشرفت علوم پزشکی از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

   آشنایی با استانداردهای اجرای کار آزمایی بالینی، چالش های اخلاقی در مطالعات کارآزمایی بالینی، آشنایی با اصول رضایت آگاهانه، فرآیند تصویب مطالعات با موضوع کارآزمایی بالینی، لزوم ثبت مطالعه در سامانه IRCT و اخذ کد RCT، پایش و نظارت در مطالعات کارآزمایی بالینی، فصول چهارگانه راهنما ی اخلاق در پژوهش کشور (ارزیابی سود و زیان، رضایت آگاهانه، دارونما و پرداخت غرامت)  از جمله مطالب ارائه شده در این کارگاه بودند. در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.