فهرست

برگزاری کلاس آموزشی " مقابله با بحران و بلایا " و " مانور زلزله و اطفاء حریق "

برگزاری کلاس آموزشی  "  مقابله با بحران  و  بلایا "  و  "  مانور  زلزله  و اطفاء حریق "  ویژه کارکنان  و  پرستاران  بیمارستان شهید یحیی نژاد

چهارشنبه  و  پنجشنبه 20  و  21  شهریور ماه  1398