فهرست

اولین جلسه شورای آموزشی بیمارستان شهید یحیی نژاد

اولین جلسه شورای آموزشی بیمارستان شهید یحیی نژاد در روز چهارشنبه 30ام فروردین در سالن همایش این مرکز برگزار شد.

در این جلسه باحضور ریاست و آقای دکتر خیرخواه معاون آموزش بالینی بیمارستان و جمعی از اساتید هیأت علمی و غیر هیأت علمی این مرکز ، اهمیت اعتباربخشی آموزشی و چالش های موجود در ارتباط با درمانی بودن مرکز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.