فهرست

جشنواره غذای سالم در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل 142/2/16

  جشنواره غذای سالم با هدف ترویج خانواده ها به استفاده از غذای سالم، بهداشتی ،بومی و روی آوردن آنان به استفاده از محصولات ارگانیک برگزار شد.