فهرست

قراردادهای بیمه ای با بیمارستان شهید یحیی نژاد

تعرافه های قراردادهای بیمه ای با بیمارستان شهید یحیی نژاد

 

1-درمانی

2-سلامت

3-همگانی

4-روستایی

5-ایرانیان

6-سایر اقشار

*تامین اجتماعی

*نیروهای مسلح

 

بیمه تکمیلی طرف قرار داد با بیمارستان

1-بیمه آتیه دسازان

2-بیمه دی

3-بیمه دانا

4-بیمه پارسیان

5-بیمه ملت

6-بیمه ایران

7-بیمه البرز مرکزی

8-بیمه اس اواس( (sos