فهرست

تعرفعه ها وقراردادهای بیمه ای با بیمارستان 1402

     بیمه های  تکمیلی                                             قراردادهای بیمه ای                 

   1-بیمه آتیه دسازان                                                              1-درمانی

    2-بیمه دی                                                                      2-سلامت

    3-بیمه دانا                                                                      3-همگانی

  -4  بیمه پارسیان                                                                    4-روستایی

  5-بیمه ملت                                                                         5-ایرانیان

 6-بیمه ایران                                                                       6-سایر اقشار

  7-بیمه البرز مرکزی                                                             7-تامین اجتماعی

  8-بیمه اس اواس  (sos)                                                       8-نیروهای مسلح  

                                                                       تعرفه ها