فهرست

بازدید سر زده ریاست محترم دانشگاه

بررسی روند اجرایی ساخت وساز بعضی از واحدها و آشنایی با روند درمانی بیماران

آقای دکتر فرزاد جلالی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی به همرا دکتر سالکی رئیس محترم بیمارستان و تعدادی از معاونین از بعضی از بخش های بیمارستان بازدید نموده و از نزدیک در جریان امور درمانی بیماران و ساخت و ساز قرار گرفتند.