فهرست

ارتقاء و توسعه بخش ICU مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد از 4 تخت به 16 تخت

ارتقاء و توسعه بخش ICU مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد از 4 تخت به 16 تخت توسط خیرین نیک اندیش مدرسه دانش و بودجه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت کامل و به بهره برداری رسید.

ضمناً این بخش فعلاً با 6 تخت شروع بکار نموده و 10 تخت ICU باقی مانده مقرر گردید توسط معاونت درمان وزارت بهداشت تجهیز کامل گردد.