فهرست

شروع بازدید ، ارزیابی و پایش بیمارستان شهید یحیی نژاد توسط ارزیابان محترم اعتباربخشی ملی ایران

شروع بازدید ، ارزیابی و پایش بیمارستان شهید یحیی نژاد توسط ارزیابان محترم اعتباربخشی ملی ایران ، شنبه 9 ام اردیبهشت