فهرست

جلسه پیگیری ساخت CSR در دفتر موسسه 1402/2/28

جلسه پیگیری ساخت وتکمیل بخش CSR با حضور مدیر عامل موسسه خیریه بیمارستان آقای مهندس داودی ،دکتر سفیدچیان ، مهندس قربانی   ،دکتر پیام سعادت و آقای مهندس علی زاده مسئول دفتر فنی دانشگاه در دفتر خیریه بیمارستان برگزار گردید.